Energikalkulator


Bygningstype

Boligblokk

Kontor

Forretningsbygg

Hotell

Lett verksted

Sykehjem

Lokasjon

Energiprisen (nettleie/effektkostnaden) gjenspeiler i all vesentlighet lokale nettselskapers priser og er forskjellig oppbygd i ulike geografiske områder.

Oppvarmet bruksareal (BRA)

Bruksareal (BRA) er bruttoareal fratrukket arealet som opptas av yttervegger. Garasjeareal holdes normalt utenfor, det samme med byggtørke/-varme og gatevarme/snøsmelting, som for øvrig har en svært lav (og fast) pris med fjernvarme.

Bygningskvalitet

TEK17 er gjeldende byggteknisk forskrift. Passivhus er bygg med spesielt lav energibehov.

Termisk behov

Her angir du om bygget kun har behov for varme eller om det er behov for både varme og kjøling.

Energikarakter

Det er ikke nødvendigvis en god sammenheng mellom energikarakter og kostnader og/eller miljøytelse ved valg av ulike løsninger i bygget. Blant annet på grunn av dette har myndighetene satt i gang en prosess for å se på mulige endringer av ordningen. Det er ventet at en eventuell revisjon av energikarakterordningen vil komme i 2018/19. Vi oppfordrer byggherre til å vurdere valg av energiløsning uavhengig av energikarakter da dette vil gi bedre forutsetninger for valg av energiløsning i bygget.